Vaisto Creative Oy:n yleiset sopimusehdot.

Vaisto Creative Oy:n sopimusehdot

 

Näitä ehtoja sovelletaan Vaisto Creative Oy:n (”Vaisto”) tarjotessa palveluitaan asiakkailleen.

 

1. VAISTO CREATIVE OY:N VELVOLLISUUDET

1.1 Vaisto vastaa siitä, että sen vastuulla olevat työt ja toimenpiteet tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla.

1.2 Vaisto ei vastaa ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluista, joita Vaisto mahdollisesti välittää palvelun tilaajalle osana palveluaan. Vaisto ei vastaa myöskään ulkopuolisten palveluntarjoajien näistä ehdoista poikkeavista palveluehdoista tai muista tilaajan ja ulkopuolisen palveluntarjoajan välisen sopimussuhteen ehdoista.

 

2. TILAAJAN VELVOLLISUUDET

2.1 Palvelun tilaaja vastaa siitä, että tilaajan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan sopimuksen mukaisesti.

2.2 Palvelun tilaaja vastaa siitä, että se antaa Vaistolle riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot toimeksiannon suorittamista varten. Tilaaja vastaa Vaistolle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

 

3. TOIMEKSIANNON TILAAMINEN JA SUORITTAMINEN

3.1 Toimeksiannoista sovitaan kirjallisesti.

3.2 Toimeksianto on suoritettava sovitusti ajallaan, huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Vaistolla on oikeus käyttää toimeksiannon suorittamisessa alihankkijoita. Tällöin Vaisto vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.

3.3 Toimeksiantoon ja tarjouksen sisältämään hintaan sisältyy yksi (1) korjauskierros, jonka jälkeen muutoksista veloitetaan kulloinkin voimassaoleva tuntihinta. Muut käytännöt sovitaan aina erikseen kirjallisesti.

3.4 Palvelun tilaajan on ilmoitettava huomautuksensa toimeksiannon suorittamisesta kahdeksan (8) päivän kuluessa toimeksiannon loppuun suorittamisesta. Toimeksianto katsotaan hyväksytyksi, mikäli tilaaja ei tee kirjallista huomautusta mainitun kahdeksan (8) päivän kuluessa.

3.5 Tilaus on aina sitova sen hyväksymisestä alkaen. Jos tilauksen sisältöä muutetaan tilauksen hyväksymisen jälkeen, ei Vaisto ole velvollinen hyvittämään kauppasummaa tai osaa siitä, vaikka tilauksen sisällön muutos aiheuttaisi tilauksen arvon alenemisen.

 

4. OIKEUS AINEISTOIHIN JA TOIMEKSIANNON TULOKSIIN

4.1 Mikäli toimeksiannon suorittaminen edellyttää aineiston, kuten asiakirjojen, markkinointimateriaalin tai vastaavan luovuttamista Vaistolle, säilyttää palvelun tilaaja kaikki oikeudet tähän aineistoon. Vaisto vastaa asiakirjojen säilyttämisestä, tuhoamisesta ja muusta hoidosta parhaalla katsomallaan tavalla. Vaisto vastaa asiakirjojen salassapidosta kohdan 6. mukaisesti.

4.2 Tilaajalla on oikeus maksettuaan toimeksiannon suorittamisesta laskutetun hinnan käyttää toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa toiminnassaan. Käyttöoikeuden puitteissa tilaajalla on vapaa kopiointioikeus ja oikeus käyttää toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia pohjana jatkotyölle sekä oikeus tehdä tai teettää niihin muutoksia. Tämä ei kuitenkaan välttämättä koske mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia tai omistamia aineistoja.

4.3 Tehdessään tai teettäessään muutoksia Vaiston luovuttamaan aineistoon, tilaajan on huolehdittava siitä, ettei Vaiston liike- tai ammattisalaisuuksia paljasteta.

4.4. Kaikessa Vaiston tuottamassa materiaalissa on lähtökohtaisesti voimassa yhden (1) vuoden Internet –käyttöön soveltuva lisenssi. Mikäli asiakas käyttää

materiaalia muissa medioissa, kuten TV:ssä, ilman lupaa on asiakas velvollinen korvaamaan käytöstä aiheutuneet kulut ja lisäpalkkiot.

4.5. Tuotetun materiaalin oikeudet siirtyvät asiakkaalle vain tuotetun ja julkaistun materiaalin osalta. Raaka-materiaalin osalta oikeudet jäävät Vaistolle ja mikäli asiakas haluaa tätä materiaalia käyttöönsä tai siihen täydet oikeudet, sovitaan niistä erikseen kirjallisesti.

 

5. HINTA JA MAKSUEHDOT

5.1 Toimeksiannon hinta on Vaiston kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen ja hintoihin lisätään aina voimassaoleva arvonlisävero.

5.2 Tilaus astuu Vaistoa sitovasti voimaan, kun palvelun tilaaja on maksanut toimeksiannon sovittujen ehtojen mukaisesti.

5.3 Mikäli projekti viivästyy Vaistosta johtumattomista syistä, ja tiedusteluista huolimatta materiaalia tai muuta projektin toteutuksen kannalta olennaista informaatiota ei olla tilaajalta saatu kahden (2) viikon aikana siitä hetkestä, kun materiaaleja on ensimmäisen kerran kirjallisesti tiedusteltu, on Vaistolla oikeus laskuttaa projektin vielä maksamaton osa tilaajalta kokonaisuudessaan.

5.4 Vaistolla on oikeus siirtää tilaukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

 

6. SALASSAPITO

6.1 Vaisto sitoutuu pitämään luottamuksellisina toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamansa tiedot tilaajan liike- tai ammattisalaisuuksista.

6.2 Tilaaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina Vaiston liike- tai ammattisalaisuudet.

 

7. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

7.1 Vaisto ei vastaa palvelun tilaajalle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan myös tietojen tai

tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisesta, aiheutuneet kustannukset.

7.2 Kaikkien vahinkojen osalta Vaiston vastuu toimeksiantoon perustuvasta vahingosta on enintään Vaistolle kyseisen toimeksiannon perusteella suoritettujen maksujen yhteismäärä.

7.3 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle samoin, kuin esteen lakattua.

7.4 Vaisto ei vastaa mahdollisista sivustoille kohdistetuista verkkohyökkäyksistä, ja niiden aiheuttamista vahingoista. Vaisto ei myöskään ole vastuussa julkaisualustaan liittyvistä ongelmista tai puutteista, vaan näissä tulee aina kääntyä julkaisualustan tarjoajan puoleen.

 

8. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

8.1 Vaiston ja palvelun tilaajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimussuhdetta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa sopijapuolen toiselle sopijapuolelle antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettelyn kieli suomi.

 

9. MUUT EHDOT

9.1 Vaistolla on oikeus käyttää toimeksiantoa ja palvelun tilaajan asiakassuhdetta referenssinä markkinointitarkoituksissa.